Vragen of advies? Bel: 0571 27 17 53
Wij zijn vandaag gesloten

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AANHANGWAGENBEDRIJVEN

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden
geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.
Artikel 1 – Definitie
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een aanhangwagen: een
aanhangwagen als bedoeld in het Wegenverkeersreglement met een maximaal totaal gewicht van
3500 kg, niet ingericht op het (tijdelijk) verblijf van personen en uitsluitend bestemd voor het vervoer van zaken.


Artikel 2 – De overeenkomst

1- Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.

2- De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.

3- De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten
een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper een maand na
de ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij
de overeenkomst ontbindt. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering
opgegeven termijn in een reparatieovereenkomst, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe termijn van aflevering.
4a.- Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechte, belastingen, accijnzen,
fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen
koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de
overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door de verkoper
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen
één week na die kennisgeving plaats te vinden.
4b-.Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief.
Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 10% wordt of dreigt te worden overschreden
dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten
te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder
schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk binnen 48 uur
na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één
week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te
vergoeden. Deze schade is voor een normale standaard aanhangwagen 15% en voor een maatwerk aanhangwagen afwijkend van de standaard 30% van de koopprijs van de geannuleerde
aanhangwagen. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald,
heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten
overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De
verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van
artikel 3 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 3 • Betaling

1- De schulden van de kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.

2- Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden
bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3- Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.

4- De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan
de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden
gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke} grenzen. Daarvan kan in
het voordeel van de consument worden afgeweken.

5- Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatieopdracht waarbij
het in rekening te brengen bedrag ten minste€ 450,- bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering
een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de
vooruitbetaling niet meer dan 50% van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare
zekerheid.

6- Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de
opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform
het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

7- Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld,
indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze
materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 4 – Garantie

1- De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede
opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is
gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk
uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. De
garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij opdrachtgever aantoont dal de elders opgetreden
defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar
(inferieure wegen etc.}.

2- Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt} die een
koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft,
onverlet gelaten.

3- Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

4- De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. De opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende
aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht;
c. De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
d. Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht
die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan
een beroep op de garantie wordt gedaan. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de
garantie altijd tot de reparateur te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders
heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur
verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG Aanhangwagenbedrijven te zijn. Het hiervoor onder c. en d. gestelde is niet van toepassing indien herstel
in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel
plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding
bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

5- In het kader van de BOVAG-onderhoudsgarantie kan de opdrachtgever gedurende de overeengekomen garantietermijn ter zake van geschillen betreffende de verrichte werkzaamheden
een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door BOVAG Bemiddeling (Postbus 1100, 3980 DC
Bunnik}.
6a- .Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing
die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
6b- .Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

7- Enige verdere of andere garantie, dan in dit artikel uitdrukkelijk omschreven, nemen wij niet op
ons.

8- Onze aansprakelijkheid terzake van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn verklaard, beloopt te allen tijde ten hoogste het door de opdrachtgever aan ons betaalde
of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. Onze aansprakelijkheid eindigt, zodra aan de door ons bewerkte aanhangwagens of onderdelen hiervan
zonder onze toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd of indien de
aanhangwagen zwaarder wordt beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht. Op deze bepaling zal geen beroep worden gedaan voor zover deze in
strijd zou komen met dwingendrechtelijke bepalingen terzake van transacties met natuurlijke
personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde aanhangwagen of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al
hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang
de aanhangwagen of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht
de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de aanhangwagen
alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking} af te sluiten. De
koper is voorts verplicht de geleverde aanhangwagen voor zijn rekening te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van
de aanhangwagen gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die
derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het
gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Artikel 6 – Het Retentierecht
In geval van reparatie kan de reparateur het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook
indien het kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde of aan een
andere zaak betreft. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever
voldoende (vervangende} zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 – Verkoop met inkoop
Indien bij verkoop van een nieuwe aanhangwagen of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte
aanhangwagen c.q. andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe aanhangwagen of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde aanhangwagen of andere
zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 – Verwerking Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden
door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de
overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen,
koper/opdrachtgever optimale service verlenen, tijdelijk voorzien van product informatie en
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt
het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Versie: februari 2013